I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predavajúcim, ktorým je Radoslav Kompas - R+K, so sídlom Pri potoku 209, 951 32  Horná Kráľová, IČO:37513818 , zapísaná v živ.reg.č.697/2001,sp.č.Žo-2001/01167/00002 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Všebeobecné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach firmy www.elektro-kompas.sk. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce (nákupu).

 

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže u predajcu objednať tovar telefonicky, emailom alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov firmy (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu.
Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na stránkach obchodu. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, predajca neručí.
CENY NA STRÁNKACH SÚ UVEDENÉ BEZ POŠTOVNÉHO A BALNÉHO.

CENA POŠTOVNÉHO NA MALÉ SPOTREBIČE DO 5 kg JE 4,-€ cez Slovenskú poštu na dobierku

CENA POŠTOVNÉHO NA MALÉ SPOTREBIČE DO 5 kg JE 4,80,-€ cez kuriérsku službu Geis

CENA POŠTOVNÉHO NA MALÉ SPOTREBIČE DO 10 kg JE 6,-€ cez kuriérsku službu Geis

CENA POŠTOVNÉHO NA VELKÉ SPOTREBIČE DO 20 kg JE 7,20,-€ cez kuriérsku službu Geis

CENA POŠTOVNÉHO NA VELKÉ SPOTREBIČE DO 50 kg JE 15,-€ cez kuriérsku službu Geis

CENA POŠTOVNÉHO NA VELKÉ SPOTREBIČE DO 75 kg JE 18,-€ cez kuriérsku službu Geis

CENA POŠTOVNÉHO NA VELKÉ SPOTREBIČE DO 100 kg JE 24,-€ cez kuriérsku službu Geis

Potvrdenie objednávky

Prijatie objednávky je automaticky potvrdzované systémovým emailom odoslaným na kontaktnú emailovú adresu kupujúceho. Tieto správy sú len potvrdením prijatia objednávky.

 

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: 00421 905 761 380

poštová adresa: Pri potoku 209, 951 32  Horná Kráľová

číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2405900858/0200

 

IV. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup v spoločnosti Elektro Kompas môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty. Nákup tovaru je možný nasledujúcim postupom:

· Elektronicky, prostredníctvom e-obchodu na adrese www.elektro-kompas.sk

. e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

. Telefonicky na č. 0905/761380 0905/463330

. Osobne  

 

ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY

Objednávka staršia ako 10 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť

· bankovým prevodom na účet predajcu

· osobne v hotovosti

· v hotovosti na dobierku s príplatkom 1,2€

 

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude predajcom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.

UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti Elektro Kompas.

 

VI. DODÁVKA TOVARU

Objednaný tovar je možné prevziať osobne na adrese: Radoslav Kompas - R+K, Pri potoku 209, 951 32 Horná Kráľová. Pri nákupe nad 150 euro do vzdialenosti 25 km (Nitra, Šaľa, Sereď) je preprava tovaru zdarma, alebo môže byť expedovaný kuriérskou prepravnou službou  . Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí kupujúci. Za škody, ktoré spôsobí prepravná služba, predavajúci nezodpovedá. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Predavajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky. Upozornenie: Tovar uvádzaný "na sklade" znamená, že sa  uvedený tovar može nachádzať na externom sklade, dodávka tovaru na predajňu može trvať cca 2  pracovné dni (v závislosti od logistiky).Preto je potrebné preveriť si, či sa uvádzaný tovar nachádza na predajnom mieste. Tovar sa može nachádzať na predajnom mieste, ale môže byť rezervovaný pre iného zákazníka, preto je nevyhnutné preveriť si skutočnú dostupnosť tovaru!

 

Zákazník - občan má podľa v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov možnosť vrátiť dodaný tovar do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. O vrátení tovaru je potrebné do 14 dní od prevzatia výrobku informovať predávajúceho, a to emailom alebo listom. Tovar zasielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme na Váš účet po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu atď.).

 

VII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia nasledovné záručné a reklamačné podmienky:

1. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený v spoločnosti Elektro Kompas (ďalej len "predávajúci")
2. Kupujúci si je povinný všetok dodaný tovar prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky.
3. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom udanom na Záručnom a dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní u predajcu. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú.
4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo prepravnou službou a predlžuje sa presne o dobu trvania záručnej opravy.
5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií. K reklamovanému tovaru musí predložiť Záručný a dodací list s výrobnými číslami, doklad o zaplatení a vyplnený Reklamačný protokol s presným popisom závad, ktorý predajca potvrdí. Tento protokol slúži ako doklad k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
6. Reklamácie súvisiace s nesprávnym fungovaním programového vybavenia nebudú riešené, pokiaľ kupujúci nedokáže preukázať legálnosť jeho nadobudnutia a neposkytne vlastné originálne inštalačné médiá.
7. Predajca v žiadnom prípade neručí za škody kupujúceho vzniknuté v dôsledku vady tovaru, zlyhania funkčnosti programového vybavenia alebo prípadnej straty dát.
8. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
9. Predajca si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutnú k tejto oprave.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poruchy spôsobené:
- prevádzkovaním tovaru vo vlhkom, prašnom alebo inak nevhodnom pracovnom prostredí,
- neodbornou inštaláciou, zlou obsluhou alebo nedostatočnou údržbou,
- živelnou pohromou

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predavajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.